KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

BOZATLI TEKSTİL HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“BOZATLI TEKSTİL HALI”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, BOZATLI TEKSTİL HALI olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, BOZATLI TEKSTİL HALI ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 

Kanun uyarınca, GAZİANTEP Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 15355 sicil numarasıyla kayıtlı, 0183138628300001 MERSİS numaralı, “Başpınar(Organize) O.S.B. Mah. O.S.B. 5. Bölge 83538 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde mukim BOZATLI TEKSTİL HALI veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz BOZATLI TEKSTİL HALI tarafından;

Talebiniz halinde sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,
İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,
Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerini programlanmak ve takip etmek,
Müşteri kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesini sağlamak,
Satışa bağlı faturalandırma dahil her türlü muhasebesel işlemleri gerçekleştirmek,
Sizlere sunulan ürün ve hizmet satışı, satış sonrası destek, gerekli işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasını gerçekleştirmek,
BOZATLI TEKSTİL HALI ile girmiş olduğunuz her türlü ticari işlemlerde tarafınızın hak kaybına uğramaması adına tarafınıza ait bilgilerinizi tespit etmek,
BOZATLI TEKSTİL HALI’nın ticari işlemlerde basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirmek,
BOZATLI TEKSTİL HALI bünyesinde alınan stratejik ve idari kararlar hakkında sizleri bilgilendirmek,
Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesini sağlamak,
Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde istatistiki çalışmalar yapmak,
İş geliştirme çalışmaları yapmak ve yeni stratejiler geliştirmek,
Her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve hukuki talep ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak, 
BOZATLI TEKSTİL HALI merkez ofisini, şubelerini veya üretim tesislerini ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizi sağlamak ve takibini yapmak,
Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturmak ve yönetmek,
BOZATLI TEKSTİL HALI tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile BOZATLI TEKSTİL HALI’nın ve BOZATLI TEKSTİL HALI ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin etmek,
İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlamasını ve takibi yapmak,
Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrasını yapmak,
Müşteri temelli gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamak,
Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanmak ve düzenlemek,
Bazı etkinliklerin organizasyonunu ve takibini sağlamak

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen (5. ve 6. maddesine uygun olarak) sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, BOZATLI TEKSTİL HALI satış ve pazarlama birimi personeline ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına, aracılık ettiğimiz kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, sevkiyatlarınız için anlaşmalı olduğumuz lojistik firmalarına ve tedarikçisi olduğumuz diğer firmalara, yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, etkinlik ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; operasyonel süreçlerin yürütüldüğü departmanlarımız, genel müdürlüğümüz, ürün ve hizmet sunduğumuz ofis ve servislerimiz ve BOZATLI TEKSTİL HALI tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda iş ilişkisi içerisinde olduğumuz müşterilerimizin irtibat kişilerine ait; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, imza, işyeri adresi, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve çalıştığı pozisyon tipindeki kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla BOZATLI TEKSTİL HALI’nın meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan Amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, dilediğiniz zaman BOZATLI TEKSTİL HALI’ya başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Kişisel verilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya 
Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak BOZATLI TEKSTİL HALI’ya iletebilir, detaylı bilgi almak için BOZATLI TEKSTİL HALI’nın internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı; 
www.gaziflex.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Başpınar(Organize) O.S.B. Mah. O.S.B. 5. Bölge 83538 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresine iletilmesi,
www.gaziflex.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun BOZATLI TEKSTİL HALI’ya ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta veya BOZATLI TEKSTİL HALI’ya daha önceden bildirilen ve BOZATLI TEKSTİL HALI’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi,
yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Formu indirmek için tıklayınız

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekaletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular BOZATLI TEKSTİL HALI tarafından reddedilecektir.

BOZATLI TEKSTİL HALI’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

BOZATLI TEKSTİL HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Bizi takip edin